หน้าแรก บล็อก หน้า 3
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโบชน์ทับซ้อน
Action planยุทธ์ 62 โครงการยุทธศาสตร์ รพ.อัมพวา ปี 2562 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 62 รูปประชุม
408577_Flow chart จัดการเรื่องร้องเรียน การจัดตั้งศูนย์ประสานการรับเรื่องร้องเรียน ข้อมูลร้องเรียนปี ๖๑ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

MOST POPULAR

HOT NEWS