ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร พย62

แบบ สขร พย62 และ ขออนุมัติสรุปผลการดำเนินงาน สขร1 สามเดือน

รายงานผลวิเคราะห์ตามแผนฯ โรงพยาบาลอัมพวา

รายงานผลวิเคราะห์ตามแผนฯ21ตค62ดาวน์โหลด

คำสั่งร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอัมพวา

1คำสั่งร้องเรียน16ตค62ดาวน์โหลด

แบบ สขร กย62

แบบ-สขร-กย62-11ตค62ดาวน์โหลด

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง63 โรงพยาบาลอัมพวา

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง63-4ตค62ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1ตค62ดาวน์โหลด

คู่มือพัสดุ

2คู่มือพัสดุ1ตค62ดาวน์โหลด

การจัดการเรื่องร้องเรียน

408577_Flow chart จัดการเรื่องร้องเรียน การจัดตั้งศูนย์ประสานการรับเรื่องร้องเรียน ข้อมูลร้องเรียนปี ๖๑ แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ

แบบ สขร พย62 และ ขออนุมัติสรุปผลการดำเนินงาน สขร1 สามเดือน
แบบ-สขร-ตค62-11พย62ดาวน์โหลด