ตารางราคากลาง

ราคากลาง อ้างอิงครุภัณฑ์การแพทย์ 1
ราคากลาง อ้างอิงครุภัณฑ์การแพทย์
ราคากลาง อ้างอิงครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้านงานครัว+คอมพิวเตอร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางก่อสร้าง