กิจกรรมพฤติกรรมดี สุขอนามัยดี ส่งเสริมสุขวิทยาส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลอัมพวา และผู้มารับบริการให้เป็นเรื่องปกติประจำวัน