แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

งบลงทุน 61 รพ.สต แผนจัดซื้อเงินงบประมาณ 2561 1อนุมัติแผน แผนซื้อจ้างเงินนอกงบประมาณ แผนซื้อวัสดุทันตกรรม แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนซื้อเวชภัณฑ์