ประการศจังหวัดเรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือน