ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอัมพวา