การจัดการเรื่องร้องเรียน

408577_Flow chart จัดการเรื่องร้องเรียน

การจัดตั้งศูนย์ประสานการรับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลร้องเรียนปี ๖๑

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข