ตัวอย่างทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน

Call Number รายการบรรณานุกรม
R551 E12 Earth and Its Features . (1994). Hong King : Time Life, Asia.
R631.403 E56 Encyclopedia of Soils in the Environment . (2005). Oxford : Elsevier.
303.4 ว399ล วัฒนา สุกัณศีล. (2548). โลกาภิวัฒน์ (Globalization) . กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
304.2 ป398ล ประสาน ต่างใจ. (2545). โลกหลัง 2012 : สู่มิติที่ห้า . กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์.
304.2 ป398ศ ประสาน ต่างใจ. (2543). ศตวรรษใหม่ : โลกไม่ต้องการมนุษย์อีกแล้ว . กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์.
304.2 ฟ911ล โฟลเลย์, เจอรัล. (2538). โลกร้อนบทเรียนจากอนาคต . กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.
304.28 ม559ก มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด. (2538). กติกา เครื่องมือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม . กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
363.7387 T772 Transportation and Global Climate Change . (1993). Berkeley, CA : American Council for an Energy Efficient Economy.
363.73874 C639 Climate Change 2001 : Synthesis Report . (2001). [s.l.] : [s.n.].
363.73874 U99e Uzawa, Hirofumi. (2003). Economic Theory and Global Warming . New York [NY] : Cambridge University Press.
363.73874 ก363ล กอร์, อัล. (2550). โลกร้อนความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง (An Inconvenient Truth) . กรุงเทพฯ : มติชน
363.73874 ก947 Global Warming วิกฤตโลกร้อนมหันตภัยคุกคามโลก . (2550). กรุงเทพฯ : เกียวโด เนชั่น พริ้นตั้ง เซอร์วิส.
363.73874 ภ476 ภาวะโลกร้อน : สถานการณ์ ปัญหาและทางออก . (2550) กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.
363.73874 ส784ย สุธาวัลย์ เสถียรไทย. (254-). ยุทธศาสตร์ CDM : การแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจกอย่างมีส่วนร่วม . กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม.
551.52 ป438 ปรากฏการณ์เอลนิโญ (The El Nino Phenomenon) . (2544). กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ.
551.6 H269c Hardy, John T. (2003). Climate Change : Cause, Effects, and Solutions . New York : J.Wiley.
577.22 ผ191 ผลกระทบของภูมิอากาศต่อการประมง (The Impact of Climate on Fisheries) . (2544). กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ
577.22 ผ191 ผลกระทบเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (The Impact of Climate Change) . (2544). กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ.
577.276 K16c Kansri Boonpragob. (199-). Climate Change : Thailand’s Role in a Global Context . Bangkok : Thailand Environment Institute.
577.276 น717ป นีรนัย. (2539). ปรากฏการณ์เรือนกระจก . กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์.
577.276 ม211 มลพิษอากาศในเมือง (Urban Air Pollution) . (2544). กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ.
557.570913 G562 Global Climate Change and Tropical Ecosystems . (2000). Boca Raton, FL : CRC Press.
CD 6005 เมื่อปลาจะกินดาว 6 : รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 11 เรื่อง ในรอบปี 2549 . (2549). กรุงเทพฯ : ชมรมนักข่าวและสิ่งแวดล้อม.
DVD 151, 163,164 โลกร้อนความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง (An Inconvenient Truth) . (2549). [ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.]