วิสัยทัศน์

“เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่พึ่งพาได้”

พันธกิจ

 1. จัดระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับประชาชน:Quality & Optimized Service
 2. จัดระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล : Integrated Management
 3. สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง : Value adds

นโยบาย

 1. พัฒนาคุณภาพบริการ ให้เหมาะสมกับศักยภาพของโรงพยาบาล และสอดคล้องกับ Service plan โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งด้านบริการ และบริหาร โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
 3. สร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรมในทุกระดับเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ
 4. สร้างการทำงานเป็นทีมในทุกระดับทั้งส่วนโรงพยาบาลและ CUP โดยเน้นการประสานงานในแต่ละระดับ
 5. ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น

ค่านิยม

               Customer focus                   Teamwork               Learning organization

เข็มมุ่งของโรงพยาบาลอัมพวา

 1. เพิ่มศักยภาพบริการเพื่อรองรับ Service plan
 2. พัฒนาคุณภาพบริการให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA Re-Accreditation)
 3. กระตุ้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีจำนวนนวัตกรรมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้น
 4. สร้างการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยทุกระบบงานสำคัญมีและใช้ Cross Function Flow

ความเชี่ยวชาญพิเศษของโรงพยาบาลอัมพวา

การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง