งานข้อมูล

รายการ ลิงค์
ตัวชี้วัด PP Excellence ปี 60 By HDC ดูรายละเอียด
HDC (กระทรวง) ดูรายละเอียด
HDC DataCenter จังหวัด ดูรายละเอียด
ใช้สำหรับพื้นที่ส่งข้อมูลเข้าระบบ ดูรายละเอียด
ระบบติดตามคุณภาพข้อมูล EH ดูรายละเอียด
OP/PP Individual Record (สปสช.) ดูรายละเอียด
KPI-60 ดูรายละเอียด