วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำด้านสุขภาพในเขต 5 ภายในปี 2555

พันธกิจ

  1. จัดระบบบริการสุขภาพ ( ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ) ให้มีคุณภาพ
  2. จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้
  3. สนับสนุนการดำเนินงานของ CUP ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
  4. ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง และชุมชน

นโยบาย

  1. พัฒนาคุณภาพบริการ มุ้งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยใช้แนวทาง TQM
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งด้านบริการ และบริหาร โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
  3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งของโรงพยาบาลและของ CUP โดยการเพิ่มสมรรถนะการทำงาน (Computer)
  4. สร้างการทำงานเป็นทีมในทุกระดับทั้งส่วนของโรงพยาบาล และ CUP โดยเน้นการประสานงานในแต่ละระดับ
  5. ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น

ค่านิยม

ปริการประทับจิต ทุกชีวิตร่วมใจ

ฝักใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์