ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด30 เมย 61

ประกาศขายทอดตลาด เอกสารแนบ

ราคากลางก่อสร้างงบค่าบริการทางการแพทย์61

ราคากลางงานซ่อมสี ราคากลางโรงครัว

ราคากลาง+spec ครุภัณฑ์งบค่าบริการทางการแพทย์ 61

ราคากลางอ้างอิงเครื่องดึงคอ+Spec ราคากลางอ้างอิงหม้อต้มแผ่นร้อน+Spec

ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

เครื่องเอกซเรย์ฟันแบบดิจิตอล เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้ามกรอฟัน ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาที่จอดรถผู้ป่วยใน ก่อสร้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ก่อสร้างหลังคาโค้ง เครื่อง EKG

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 ธค 60

specและราคากลาง บัญชีเอกสารส่วนที่1+และ+ส่วนที่+2+(e-bidding+ซื้อ) ประกาศ+เอกสารประกวดราคา ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์+(e-bidding)

ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560

3-ระเบียบกระทรวงการคลัง-ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560

1-พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

อนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์

อนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์

แผนซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

แผนซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 พย 60

ประกาศ+เอกสารประกวด คุณลักษณะเฉพาะ 23_บัญชีเอกสารส่วนที่1+และ+ส่วนที่+2+(e-bidding+ซื้อ) 17_ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์+(e-bidding)

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้ัอจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 61

วิเคราะผลจัดซื้อ 2560

รายงานวิเคราะห์ผลการจัดจ้าง60 วิเคราะห์ผล

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

งบลงทุน 61 รพ.สต แผนจัดซื้อเงินงบประมาณ 2561 1อนุมัติแผน แผนซื้อจ้างเงินนอกงบประมาณ แผนซื้อวัสดุทันตกรรม แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนซื้อเวชภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง 2 ตค

เครื่อง AED เครื่องดึงคอ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องอบความร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานธุรการ